Nr. 16/15.05.2020

 

DECIZIE

 

 

 

S.C. FLOTA I-DRIVE S.R.L.,  cu sediul in Bucuresti, sector 3 Bdul Basarabia 256G, bl. FAST CITY TOWER inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13214/2019, avand CUI 41721934, reprezentata legal prin Botezan Cristina-Mihaela,  in calitate de Administrator,

 

In conformitate cu art 21 din legea 55/2020: ,,Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră,,.

 

 

DECIDE

 

 

Incepand cu data de 18.05.2020, programul tuturor salariatilor, in functie de departamentul aferent organigramei societatii, va desfasura programul de lucru astfel:

-cei care incep activitatea la ora 10.00 vor veni la programul de lucru la ora 11.00,

-cei care incep serviciul la ora 08.00 vor veni la programul de lucru la ora 09.00 iar

-cei care incep serviciul la ora 07.00 vor urma programul de lucru normal, initial, evitandu-se astfel supra aglomerarea personalului societatii.

 

Conform Ordinul nr. 3.577/831/2020 al miniștrilor Muncii și Sănătății, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă,   angajatorul si salariatii S .C. FLOTA I-DRIVE S.R.L au obligatia respectarii unor reguli, astfel:

 

 

Articolul 1- Obligațiile anagajatorului (firmei):

 

(1) Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, toți angajatorii din sectorul public și din privat implementează următoarele măsuri:

 

 1. a) reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu et Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;

 

 1. b) reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2;

 

 1. c) stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv

pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu – care poate rămâne

o prioritate;

 

 1. d) identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;

 

 1. e) stabilesc consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;
 2. f) afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;

 

 1. g) informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;

 

 1. h) informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile:

– menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;

– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;

– evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;

– menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor;

– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;

 

 1. i) pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul activității;

 

 1. j) se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;

 

 1. k) asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;

 

 1. l) pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;

 

 1. m) pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;

 

 1. n) asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile de muncă;
 2. o) limitează accesul la zonele comune și asigură respectarea normelor de distanțare socială în aceste zone;p) stabilesc reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de persoane în incinta instituției;

 

 1. q) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție;

 

 1. r) asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;

 

 1. s) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă;

 

 1. t) interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;

 

 1. u) întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unității cu o persoană simptomatică;

 

 1. v) aplică benzi de marcare a distanței recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care așteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condițiile meteorologice permit, ca persoanele care așteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanță de minimum 1,5 m;

 

 1. w) dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;x) dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate, precum și alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);

 

 1. y) dezinfectează cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar spațiile comune și spațiile de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2; z) pot crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani);

 

 1. aa) asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri

între lucrători;

 

 1. ab) evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;

 

 1. ac) asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și dezinfectant de mâini și montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;ad) amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate;

 

 1. ae) limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale;af) se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;
 2. ag) revizuiesc planul de prevenire și protecție, conform prevederilor menționate;ah) revizuiesc instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și le aduc la cunoștința angajațilo

(2) Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu

infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:

 

 1. a) angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 grade C și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;

 

 1. b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este

mai scurt de 7 zile:

(i) se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);

(ii) înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea

geamurilor);

(iii) pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult;

 

 1. c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în

incintă:

(i) nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;

(ii) se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină;

 

 1. d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie.

 

Articolul 2 – obligațiile angajaților

 

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din sectorul public și privat au obligația să urmeze măsurile de mai jos:

 

 1. a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;

 

 1. b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de

angajatori;

 

 1. c) își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un echipament nou;

 

 1. d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de

câte ori revin în sediu;

 1. e) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);

 

 1. f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale

infectării cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru;

 

 1. g) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;

 

 1. h) în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;

 

 1. i) în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică din județul în care își desfășoară activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajați;j) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și persoana simptomatică;

 

 1. k) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii;

 

 1. l) își spală și își dezinfectează mâinile;

 

 1. m) identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator;

 

 1. n) evită staționarea în spațiile comune;

 

 1. o) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea;

 

 1. p) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 

 1. q) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și

în exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane.

 

Articolul 3 – in comunitate

Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui:

> Să evite aglomeraţiile si să evite frecventarea spaţiilor închise aglomerate (de ex. Supermaketuri, mall-uri);

> Să menţină o distanţă de cel puţin 1 metru faţă de orice persoană cu simptome respiratorii (de ex. Tuse, strănut);

> Şă-şi spele frecvent mâinile, folosind apă si săpun atunci când mâinile sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;

> Să utilizeze tehnica de a tuşi sau a strănuta în interiorul cotului flectat sau să-şi acopere nasul şi gura în timpul tusei şi strănutului cu un şerveţel de unică folosinţă, urmată de aruncarea acestuia după utilizare şi spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă şi săpun;

> Să se abtină de la atingerea gurii, nasului şi ochilor;

> Să respecte regulile privind modul de purtare, îndepărtare şi eliminare a măştilor asociate cu o igienă corectă a mâinilor după îndepărtare. Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte indicaţiile de mai sus si următoarele:

> Să poarte mască dacă prezintă febră, tuse şi respiraţie dificila şi să solicite consult medical la medicul de familie, cât mai curând posibil;

> Să urmeze sfaturile de mai jos cu privire la gestionarea adecvată a măstilor;

■ Să îndepărteze masca folosind tehnica adecvată (nu atingeţi partea din faţă, ci îndepărtaţi şnururile din spate), actiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă şi săpun;

■ Să nu reutilizaţi măştile de unică folosinţă.

 

 

 

 

 

                                                                                          Angajator

 

 S.C. FLOTA I-DRIVE S.R.L.